03057 Україна, Київ, Антона Цедіка 10-а

Які бувають види спадкування? Спадкування по закону та по заповіту.

Які бувають види спадкування? Спадкування по закону та по заповіту.

Спадкування здійснюється за заповітом або за законом (1217 ЦК України).

Закон України закріплює існування двох видів спадкування: за заповітом або за законом. Спадкування за зако­ном має місце лише у разі коли воно не змінено заповітом спад­кодавця (ст. 1223 ЦК України). Основні норми, що регулюють умови і порядок спадкування за заповітом, вміщені у главі 85 ЦК України, а спадкування за законом — у главі 86 ЦК України.

Новий ЦК України кардинально змінив підхід до волевияв­лення заповідача і принципово на інших засадах окреслив його місце у спадкових відносинах.

Зокрема, це відбилося і на струк­турному розташуванні норм книги «Спадкове право». На від­міну від ЦК УРСР, в ЦК України норми про спадкування за за­повітом передують нормам про спадкування за законом. Це дозволяє стверджувати, що незважаючи на те, що на практиці спадкування за законом зустрічається значно частіше, сам ін­ститут спадкування за законом відіграє певним чином субсидіарну роль стосовно спадкування за заповітом, адже норми першого застосовуються лише тоді, коли громадянин не визна­чив посмертну юридичну долю свого майна шляхом складання заповідального розпорядження.

Наявність у статті, що коментується, двох видів спадку­вання — за заповітом і за законом — не означає намагання за­конодавця протиставити їх один одному: друге як цілком «за­конне», а перше як таке, що здійснюється нібито всупереч закону. І спадкування за заповітом, і спадкування за законом закріплюються та реалізуються в порядку, визначеному зако­ном — ЦК України. Однак, якщо в першому випадку підставою виникнення права спадкування є формально виражена воля спадкодавця, то в другому — її презумпція, виражена у нормах закону.

ЦК України не забороняє успадкування однієї частини спадщини на підставі заповіту, а іншої — на підставі закону. Таке спадкування виникає у разі охоплення заповітом лише частини спадкового майна або визнання заповіту частково недійсним. Відмова спадкоємця за заповітом від прийняття спадщини не позбавляє його права на спадкування за законом (ч. 5 ст. 1275 ЦК України).

Спадкування лише за однією підставою — за законом зви­чайно настає, якщо спадкодавець не скористався правом на складання заповіту або заповіт був визнаний повністю недійс­ним. Крім того, спадкування за законом має місце також у ви­падках, якщо спадкоємець, призначений в тексті заповіту, від­мовився від прийняття своєї частки спадщини (ст. 1273 ЦК України) за відсутності інших спадкоємців за заповітом, бажа­ючих цю спадщину прийняти (ч. 1 ст. 1275 ЦК України), або по­мер до відкриття спадщини за умови нездійснення заповідачем підпризначення (субституції) іншого спадкоємця за заповітом (ст. 1244 ЦК України).

ЦК України, регламентуючи у частинах 1, 2 ст. 1275 на­слідки відмови від прийняття спадщини спадкоємцем, не дає, водночас, відповіді на питання про юридичну долю настання ін­ших підстав «відпадіння» спадкоємця за заповітом або за зако­ном зі складу спадкових відносин (наприклад, спадкоємець не заявив формальної відмови від прийняття спадщини, не вчи­нив жодних дій, спрямованих на її прийняття, і разом з тим не має права вважатися таким, що прийняв спадщину автома­тично на підставі частин 3, 4 ст. 1268 ЦК України (фактичне неприйняття спадщини) або був усунений від права на спадку­вання за правилами ст. 1224 ЦК України).

На погляд автора, в наведених ситуаціях слід керуватися нормою ч. 2 ст. 1123 ЦК України, за змістом якої у разі неприй­няття спадщини спадкоємцями за заповітом право на спадку­вання їхньої частки одержують спадкоємці за законом. За ана­логією на користь висновку про перехід права на спадкування до спадкоємців за заповітом можна використати також поло­ження ст. 1245 ЦК України про те, що частина спадщини, не охоплена заповітом, спадкується спадкоємцями за законом на загальних підставах. «Відпадіння» зі складу спадкових відно­син спадкоємця за заповітом за юридичними наслідками має прирівнюватись до неохоплення заповітом даної частки у спад­щині, яка припадала на такого спадкоємця.

Верховний Суд України у постанові Пленуму «Про судову практику у справах про спадкування» від ЗО травня 2008 р. № 7 дав іншу відповідь на поставлені питання.

01По-перше, за зміс­том абзацу першого пункту 5 постанови посилання у ч. 2 ст. 1223 ЦК на те, що спадкоємці за законом одержують право на спадкування у разі неприйняття спадщини або відмови від прийняття спадщини спадкоємцями за заповітом слід розуміти як таке, що належить даним особам у разі неприйняття спад­щини або відмови від її прийняття всіма спадкоємцями за запо­вітом і за умови, що заповіт складено на все майно. Такий же висновок випливає і з аналізу абзацу третього п. 20 постанови.

02По-друге, у разі неприйняття спадщини одним із спадкоєм­ців за заповітом судам слід застосовувати ч. 1 ст. 1275 ЦК, яка регламентує, що при відмові від прийняття спадщини одним із спадкоємців за заповітом його частка переходить до інших спадкоємців за заповітом і розподіляється між ними порівну (абзац другий пункту 5 постанови).

Очевидно, так само слід вирішувати питання долі спадкової частки у разі усунення спадкоємця за заповітом від права на спадкування.

Понятие наследования,виды наследования

Позиція Верховного Суду України, викладена в абзаці першо­му п. 5, є аналогічною нормі ч. 2 ст. 554 ЦК УРСР, яка передбача­ла, що якщо спадкодавець заповідав усе своє майно призначе­ним ним спадкоємцям, то частка спадщини, яка належала б спадкоємцеві, який відпав, переходить до інших спадкоємців за заповітом і розподіляється між ними в рівних частках. У випад­ку ж неохоплення заповітом усього майна спадкодавця, неприй­няття спадщини або позбавлення права спадкування спадкоєм­ця за заповітом тягнуло за собою перехід права на прийняття його частки у спадщині до спадкоємців за законом (ч. 1 ст. 554 ЦК УРСР).

У новому законодавстві, на жаль, відсутні настільки чіткі під­ходи до регулювання випадків відпадіння зі складу спадкових відносин спадкоємця за заповітом, а тому ВСУ як найвища су­дова інстанція може лише тлумачити існуюче законодавство та практику його застосування, але аж ніяк не створювати нові норми, що яскраво спостерігається у пункті 5 постанови.

5. Якщо в заповіті спадкодавець позбавив права на спадкуван­ня всіх потенційних спадкоємців, зазначених у статтях 1261— 1265 ЦК України, і не призначив при цьому жодного спадкоємця, то за відсутності осіб, які мають право на обов’язкову частку у спадщині (ч. 1 ст. 1241 ЦК України), спадщина визнається відумерлою і переходить у комунальну власність територіальних гро­мад за правилами ст. 1277 ЦК України.

Контакты

lawyer_tischenko Адвокат Тищенко Роман Петрович
Послуги адвоката в Києві
Контакты:
Адреса: 03057 Україна, Київ, Антона Цедіка 10-а,
Телефон:+3 8067 240–90–46,
Электронна пошта: advocate@yourlawyer.in.ua UAH
Час роботи: щоденно 09:00 - 18:00

Що ви отримуєте, замовивши послуги адвоката

  • 1. Доведення вашої справи до логічного завершення
  • 2. Доступні ціни на послуги адвоката
  • 3. Різнобічна юридична практика
  • 4. Допомога на стадії виконання рішення суду
  • 5. Комплексний аналіз ситуації (справи)
  • 6. Велика кількість виграних справ (досвід)

Поиск по сайту